Verkennen – Verbinden – Verdiepen

Privacy.

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. 

Atelier CrAcht.

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Atelier CrAcht. Atelier  CrAcht is een beeldende therapie /coaching praktijk, waarbij ik mensen individueel begeleid daarnaast verzorg ik creatieve workshops. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Astrid van der Heijden-van Dijk van Atelier CrAcht verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze privacy verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Atelier
CrAcht, neem dan gerust contact op!
info@ateliercracht.nl | 06-27280003 | Nistelrodesedijk 8 | 5476 VJ Vorstenbosch.

De persoonsgegevens die ik verwerk zijn:

Je voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk.

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld kunnen worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@ateliercracht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk.

Atelier CrAcht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit
te kunnen voeren
– Om diensten bij je af te leveren
– Atelier CrAcht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden.

Atelier CrAcht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Persoonsgegevens ten behoeve van het afnemen van diensten: gedurende de periode dat je diensten afneemt. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen bij de volgende categorieën: persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer ten behoeve van het afnemen van diensten: gedurende de periode dat je diensten afneemt.
Je persoonsgegevens op de facturen blijven 7 jaar beschikbaar ten behoeve van de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Atelier CrAcht verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht , sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Atelier CrAcht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die ik gebruik.

Atelier CrAcht gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensbewerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Atelier CrAcht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw gegevens sturen naar info@ateliercracht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoort en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Atelier CrAcht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig.

Atelier CrAcht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ateliercracht.nl